Chìa khóa để nói tiếng Anh kiệt xuất

The Key To Excellent English Speaking

What is the most important English skill?

What skill must you have to communicate well?

Obviously, number 1 is Fluency. What is fluency?

Fluency is the ability to speak (and understand) English quickly and easily... WITHOUT translation. Fluency means you can talk easily with native speakers, they easily understand you, and you easily understand them. In fact, you speak and understand instantly.

Fluency is your most important English goal.

The research is clear. There is only ONE way to get fluency. You do not get fluency by reading text books. You do not get fluency by going to English schools. You do not get fluency by studying grammar rules.

LISTENING IS THE KEY

To get English fluency, you must have a lot of understandable repetitive listening. That is the ONLY way. To be a FANTASTIC English speaker, you must learn English with your ears, not with your eyes. In other words, you must listen. Your ears are the key to excellent speaking.

What kind of listening is best? Well, it must be understandable and must be repetitive. Both of those words are important. Understandable and Repetitive.

If you don't understand, you learn nothing. You will not improve. That's why listening to English TV does not help you. You don't understand most of it. It is too difficult. It is too fast.

Its obvious right? If you do not understand, you will not improve. So, the best listening material is EASY. That’s right, you should listen mostly to easy English. Most students listen to English that is much too difficult. They don’t understand enough, and so they learn slowly. Listen to easier English, and your speaking will improve faster!

Understanding is Only Half The Formula.

Understanding is not enough. You must also have a lot of repetition. If you hear a new word only once, you will soon forget it. If you hear it 5 times, you will still probably forget it.

You must hear new words and new grammar many times before you will understand them instantly.

How many times is necessary? Most people must hear a new word 30 times to remember it forever. To know a word and instantly understand it, you probably need to hear it 50-100 times!

That's why I tell my students to listen to all of my lessons many times. I tell them to listen to the Mini-Stories, the Vocab Lessons, The Point-of-View Stories, and the Audio articles everyday. I recommend that they listen to each lesson a total of 30 times (for example, 2 times a day for two weeks).

So, the two most important points are: listen to easier English and listen to each thing many times.

Powerful Listening and Excellent Speaking

1. Practice “Narrow Listening”

“Narrow listening” means listening to many things about the same topic. This method is more powerful than trying to listen to many different kinds of things. Students who listen to similar things learn faster and speak better than students who listen to different kinds of things.

For example, you can choose one speaker and find many things by him. Listen to all of his pod- casts, audio books, and speeches. This is powerful because all speakers have favorite vocabulary and grammar. They naturally repeat these many times. By listening to many things by the same person, you automatically get a lot of vocabulary repetition. You learn faster and deeper!

Another example is to choose one topic to focus on. For example, you could read an easy book, lis- ten to the same audio book, listen to a podcast about the book, and watch the movie.

I did this with my class in San Francisco. We read “Charlie and the Chocolate Factory”. Then we listened to the audio book. Then we watched (and listened to) the movie. Then we listened to inter- views with actors in the movie. My students learned a lot of vocabulary in a short time, and their speaking improved very quickly.

2. Divide Your Listening Time

Which is better: to listen for two hours without a break, or to divide that time during the day? Well, dividing your listening time is best.

By dividing your time throughout the day, you remember more and learn faster. So its much better to listen 30 minutes in the morning, then 30 minutes in the car or train, then 30 minutes coming home from work, then 30 minutes before sleep. In fact, this is the exact schedule I recommend to my students!

3. Use an iPod or MP3 Player

iPods are fantastic. You can put a big listening library on one. Then you can carry your English lessons everywhere. You can learn English while walking, while shopping, in the car, in a train, while cooking.......

With an iPod or MP3 player, you don’t have to worry about CDs. Also, you can find a lot of English listening on the internet. You can find lessons, stories, podcasts, TV shows, interviews, and audio books. Simply download the audio, put it on your iPod.. and learn English anywhere!

4. Listen To Movies

Movies are great for learning English BUT you must use them correctly. Don’t watch all of an English movie. You will not understand it, and therefore you will not learn anything.

Only watch one scene or segment per week (maybe 2-3 minutes). Follow this method:

a) First, watch the scene with subtitles in your language. This will help you understand the general meaning.

b) Second, watch the scene with English subtitles. Pause. Use a dictionary to find new words you don’t understand. Write the new sentences in a notebook.

c) Listen to the scene a few times, with English subtitles. Do not pause.

d) Listen to the scene a few times, without subtitles.

e) Repeat a) - d) everyday for one week.

On the second week, go to the next scene/segment and repeat again. It will take you a long time to finish a movie. That’s OK, because you will improve your listening and speaking VERY FAST. This method is powerful-- use it!

5. Read and Listen at the Same Time

Listening and Reading together are very powerful. While you listen to something, also read it. This will improve your pronunciation.

Reading while listening also helps you understand more difficult material. Read and listen to learn faster. After you do this a few times, put away the text and just listen. You will understand a lot more and you will improve faster. Always try to find both audio and text materials.

Another great idea is to get both a book and its audio book (ie. the above example of “Charlie and the Chocolate Factory”).

6 Months To Excellent English Speaking

Follow the above suggestions (and the 7 Rules in my email course) and you will speak excellent English.

I have been teaching over 10 years. Every student who follows these methods succeeds. Always! The Effortless English method is the key to speaking excellent English. It is the key to fluency.

You only need 6 months, 6 months and you will speak easily to native speakers. 6 months and you will speak quickly and naturally. 6 months and you feel relaxed when you speak English.

You have tried the old ways. You tried textbooks. You tried schools. You tried grammar study. It is time to try something new!Good luck. I wish you success with your English learning!


A.J. Hoge

Director

Effortless English LLC 

Bản dịch “The Key To Excellent English Speaking”

Kỹ năng tiếng Anh nào là quan trọng nhất?

Kỹ năng nào giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tốt?

Đương nhiên, Lưu loát là quan trọng nhất… Thế nào là lưu loát ?

Lưu loát là khả năng nói và hiểu tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng... KHÔNG cần dịch sang Tiếng Việt. Lưu loát cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể nói chuyện với người bản xứ một cách dễ dàng. Họ hiểu bạn và bạn cũng hiểu họ dễ dàng. Nói một cách khác đó là, bạn nói và hiểu tiếng Anh ngay lập tức.

Sự lưu loát là mục tiêu quan trong nhất trong tiếng Anh.

Các nghiên cứu cho thấy. Chỉ có MỘT cách để đạt được sự lưu loát trong nói tiếng Anh. Bạn không thể nói lưu loát bằng cách đọc sách. Bạn không thể nói lưu loát bằng cách đi học tiếng Anh ở trường. Bạn không thể nói tiếng Anh lưu loát bằng cách học giỏi văn phạm.

NGHE CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA

Để đạt được sự lưu loát trong tiếng Anh, bạn phải nghe lặp đi lặp lại nhiều lần những bài học mà bạn đã hiểu nội dung bằng tiếng Việt. Đây là cách duy nhất. Để trở thành người nói tiếng Anh giỏi, bạn cần phải học tiếng Anh bằng đôi tai, không phải học bằng đôi mắt. Nói một cách khác, bạn phải nghe tiếng Anh, không phải đọc tiếng Anh. Đôi tai của bạn là chìa khóa để giúp bạn nói tiếng anh tốt.

Cách nghe tốt nhất là gì? Vâng, đó là phải hiểu nội dung bài nghe và phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Hai cụm từ sau rất quan trọng. Nghe Hiểu Nội Dung và Nghe Lặp Đi Lặp Lại

Nếu bạn không hiểu, bạn sẽ không học được gì. Bạn cũng không thể tiến bộ. Đó là lý do tại sao xem các chương trình truyền hình nói bằng tiếng Anh nhiều nhưng không giúp bạn giỏi tiếng Anh. Bạn hầu như không hiểu gì trong khi xem. Nó quá khó và quá nhanh đối với bạn.

Tại sao vậy? Bởi vì nếu bạn không hiểu, bạn sẽ không thể tiến bộ. Vì vậy, các tài liệu luyện nghe tốt nhất thì phải dễ hiểu. Do đó, bạn chỉ nên nghe nhiều những bài học tiếng Anh dễ hiểu. Hầu hết sinh viên nghe những bài học Tiếng Anh quá khó. Họ không thể hiểu hết bài học, vì thế họ học rất chậm chạp. Nhưng khi họ nghe những bài học tiếng Anh dễ hiểu hơn thì khả năng nói tiếng Anh của họ cũng mau tiến bộ hơn!

HIỂU CHỈ MỚI ĐẠT 50% CÔNG THỨC

Hiểu nội dung nội bài học là chưa đủ. Bạn còn phải cần nghe lặp lại nhiều lần. Nếu bạn nghe một từ mới chỉ một lần, bạn sẽ nhanh cóng quên nó. Nếu bạn nghe nó 5 lần, bạn cũng có thể vẫn quên nó.

Bạn phải nghe các từ vựng mới và các điểm ngữ pháp mới nhiều lần trước khi bạn hiểu và nhớ được chúng một cách tức thì.

Vậy bao nhiêu lần là đủ ? Hầu hết mọi người phải nghe một từ mới khoảng 30 lần để nhớ nó. Nhưng để nhận biết một từ và để hiểu nó ngay lập tức, bạn có lễ cần phải nghe 50-100 lần!

Đó là lý do tôi yêu cầu các sinh viên của tôi nghe tất cả các bài học của tôi nhiều lần. Tôi yêu cầu họ nghe bài Mini-Stories, Vocabulary Lessons, Point of View Stories và bài Audio Article mỗi ngày. Tôi đề nghị họ nên nghe mỗi bài học tổng cộng 30 lần (ví dụ, 2 lần mỗi ngày trong vòng 2 tuần).

Như vậy, tôi nhấn mạnh 2 điểm quan trọng nhất đó là: nghe những bài học tiếng Anh dễ hiểu hơn và hãy nghe chúng nhiều lần.

NGHE THÀNH THẠO VÀ NÓI XUẤT SẮC

1. Thực hành “Narrow Listening”

“Narrow Listening” nghĩa là nghe các bài học trong phạm vi hẹp, chỉ tập trung vào 1 chủ đề nào đó. Phương pháp sẽ hiệu quả hơn nữa khi bạn cố gắng nghe nhiều loại bài học khác biệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, các sinh viên nghe các bài học cùng chủ đề sẽ học nhanh hơn và tốt hơn các sinh viên nghe nhiều bài thuộc các chủ đề khác nhau.

Ví dụ, bạn có thể chọn một diễn giả và tìm kiếm tất cả các thông tin anh ta. Bạn nghe tất cả các bài phát biểu, các bài diễn thuyết của diễn giả ấy. Đây là cách rất hiệu quả vì tất cả các diễn giả đều có những từ vựng và sử dụng mẫu câu mà họ yêu thích. Họ lặp lại chúng rất nhiều lần. Bằng cách nghe rất nhiều nội dung của cùng một người, bạn sẽ nhận được sự nghe lặp lại rất nhiều từ vựng một cách tự động. Từ đó bạn sẽ học nhanh hơn và sâu hơn.

Một ví dụ khác đó là tập trung đi sâu vào một chủ đề. Chẳng hạn, bạn có thể đọc, nghe sách nói và xem phim về nội dung một quyển sách. (Sách nói : là file audio ghi âm giọng đọc của người đọc toàn bộ quyển sách)

Tôi áp dụng cách này cho lớp học của tôi ở San Francisco. Chúng tôi đọc “ Charlie and the Chocalate Factory”. Sau đó chúng tôi nghe sách nói. Rồi chúng tôi xem (và nghe) phim. Rồi chúng tôi nghe bài phỏng vấn các diễn viên trong phim. Các sinh viên của tôi học rất nhiều từ vựng trong một thời gian ngắn và trình độ nói tiếng Anh của họ tiến bộ rất nhanh.

2. Chia thời gian nghe thành nhiều lần

Cách nào tốt hơn trong hai cách sau : nghe một lần liên tục 2 giờ hay chia thành nhiều lần nghe? Các tốt nhất là bạn nên thời gian nghe thành nhiều lần.

Bằng cách chia thời gian nghe của bạn thành nhiều lần trong một ngày sẽ giúp bạn nhớ lâu và học nhanh hơn. Trí não của bạn sau mỗi lần học có thời gian để hồi tưởng và lưu lại thông tin vào sâu bên trong não bộ, và các thông tin lại được củng cố lại sau mỗi lần bạn học.

Bạn sẽ học tốt hơn nếu bạn nghe 30 phút vào buổi sáng, rồi 30 phút trên xe khi đi làm, 30 phút trên đường về nhà, và 30 phút trước khi đi ngủ.

3. Dùng máy nghe nhạc MP3 Player hoặc iPod

Máy nghe nhạc MP3 Player và iPod rất tuyệt vời. Bạn có thể chép vào máy nhiều bài học âm thanh và bạn có thể mang bài học tiếng Anh của bạn đi khắp mọi nơi. Bạn có thể học tiếng Anh trong khi đi bộ, khi đi mua sắm, trên xe buýt, xe hơi, trong khi nấu ăn, khi đang chờ đợi ai đó, khi bạn nằm nghỉ trên giường…

Với máy nghe nhạc MP3 Player hay máy iPod, bạn không cần phải lo lắng về các đĩa CDs. Ngoài ra bạn có thể tìm rất nhiều bài học âm thanh có ở trên mạng internet, bao gồm các bài học, các câu chuyện, các bản tin radio,chương trình tivi, bài phỏng vấn, sách nói tiếng Anh. Bạn tải các file âm thanh này về máy tính và chép vào máy MP3 Player (iPod hay loa MP3) …và học tiếng Anh ở khắp nơi.

4. Luyện nghe tiếng Anh qua phim

Phim là một cách tuyệt vời để học tiếng Anh NHƯNG bạn phải sử dụng chúng đúng cách. Đừng xem hết một bộ phim tiếng Anh một lúc. Bạn sẽ không hiểu nó, vì vậy bạn sẽ không học được gì cả.

Chỉ xem một đoạn phim (hay một cảnh phim) trong vòng 1 tuần (khoảng 2-3 phút). Bạn hãy làm theo cách sau:

a) Đầu tiên, bạn xem một đoạn phim (hay một cảnh phim) với phụ đề Tiếng Việt, để giúp bạn hiểu nội dung phim.

b) Tiếp theo, xem đoạn phim với phụ đề tiếng Anh. Bấm nút ngừng Pause ||. Dùng từ điển để tra nghĩa từ mới mà bạn chưa biết. Sau đó viết cả câu chứa từ mới trong sổ ghi chú của bạn.

c) Sau đó, bạn xem đoạn phim nhiều lần với phụ đề tiếng Anh. Không bấm nút Pause (Tạm dừng).

d) Tiếp theo, bạn tắt phụ đề tiếng Anh và xem đoạn phim nhiều lần.

e) Lập lại quá trình từ a) – d) mỗi ngày trong một tuần.

Vào tuần thứ 2, bạn xem đoạn phim tiếp theo và làm theo các bước trên. Sẽ mất nhiều thời gian để xem hết bộ phim. Tuy nhiên, khả năng nghe của bạn sẽ dần tiến bộ và bạn sẽ nói tiếng Anh rất nhanh. Đây là phương pháp rất hiệu quả. Bạn nên sử dụng nó.

5. Đọc và Nghe cùng một lúc

Nghe và đọc cùng một lúc sẽ rất hiệu quả. Trong khi nghe thì bạn kết hợp đọc luôn. Điều này sẽ cải thiện kỹ năng phát âm cho bạn.

Đọc trong khi nghe cũng giúp bạn hiểu kỹ hơn các tài liệu khó. Vừa đọc vừa nghe để học nhanh hơn. Sau khi bạn thực hiện như vậy vài lần, bạn không nhìn chữ nữa và chỉ tập trung vào việc nghe. Với cách này bạn bạn sẽ hiểu nhiều và bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Luôn luôn cố gắng tìm tài liệu và có cả Audio và Text.

Một cách rất hay khác đó là tìm các quyển sách tiếng Anh có cả sách chữ và sách nói (ví dụ như truyện Harry Potter)

6 THÁNG ĐỂ NÓI TIẾNG ANH GIỎI

Theo những đề nghị của tôi ở phía trên (và theo 7 quy tắc học tiếng Anh), bạn sẽ nói tiếng Anh giỏi.

Tôi đã dạy tiếng Anh hơn 10 năm. Mọi sinh viên của tôi sử dụng phương pháp này đều thành công. Luôn luôn như vậy. Phương pháp Effortless English là chìa khóa để nói giỏi tiếng Anh. Nó là chìa khóa giúp bạn nói lưu loát.

Bạn chỉ cần 6 tháng, 6 tháng và bạn sẽ nói tiếng Anh với người nước ngoài rất dễ dàng. 6 tháng và bạn sẽ thấy nói tiếng Anh nhanh và tự nhiên. 6 tháng và bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Anh.


Bạn đã học tiếng Anh rất nhiều phương pháp cũ. Bạn đã học nhiều loại giáo trình. Bạn đã học tiếng Anh ở nhiều trung tâm. Bạn đã học nhiều quy tắc văn phạm. Bây giờ là lúc bạn thử phương pháp học mới!

Chúc may mắn. Tôi chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh.